قم

قیمت توافقی
۱۳۹۴-۰۶-۲۱ ۱۳:۴۱:۵۹
۱۴۰۴-۰۸-۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
353
قیمت توافقی
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۱۱:۱۲:۰۲
۱۴۰۴-۰۸-۲۹ ۰۶:۴۲:۰۰
400
قیمت توافقی
۱۳۹۵-۰۳-۱۵ ۱۹:۳۰:۵۹
۱۳۹۷-۰۴-۰۴ ۱۵:۰۰:۰۰
270
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۲۰:۲۳:۴۴
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۵:۵۳:۰۰
186
قیمت توافقی
۱۳۹۵-۰۱-۲۲ ۱۶:۱۴:۳۸
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۱:۴۴:۰۰
216
قیمت توافقی
۱۳۹۵-۰۱-۰۵ ۱۵:۳۳:۲۲
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۱۱:۰۳:۰۰
201